Polityka prywatności strony internetowej http://www.meble-pilarski.pl/
Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
(dalej również: „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
Administratorem twoich danych osobowych jest:
Meble Pilarski, Krzysztof Pilarski
Marii Dąbrowskiej 50
97-500 Radomsko
NIP 7722329090
W każdym czasie masz prawo dostępu do danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia
oraz do ich poprawiania.
W każdym czasie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.
Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo zgłoszenia
sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres:
meble.pilarski@gmail.com lub pisemnie na ww. adres Administratora
Jako Administrator Twoich danych osobowych:
1. Przetwarzamy je tylko w takim zakresie, w jakim wyrażasz na to zgodę lub w zakresie
wynikającym z przepisów prawa.
2. Twoje dane przetwarzamy w szczególności w celu: zawarcia i wykonania umowy,
rozpatrzenia reklamacji i zwrotu, przesyłania Ci informacji handlowych
i marketingowych produktów sprzedawanych przez Administratora, prezentowania
Ci reklam, udzielania odpowiedzi na pytania oraz w celu obrony przed roszczeniami,
celach księgowych i podatkowych.
3. Przetwarzamy następujące kategorie danych:
a.       imię, nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu – w celu zawarcia
i wykonania umowy
b.      imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu  – w celach marketingowych
4. Korespondencja między nami związana z zawarciem i realizacją umowy jest
przechowywana w celu zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji lub
zwrotu, a także dla potrzeb rozstrzygania ewentualnych sporów. Nie przetwarzamy
Twojego adresu e-mail wynikającego z korespondencji w celu innym niż komunikacja
w celu realizacji Twojego zgłoszenia.
5. Nie przekazujemy Twoich danych innym administratorom.
6. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych.

7. Stosujemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony
Twoich danych przed ich ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
8. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 5 lat od dnia wyrażenia
zgody, chyba że zgoda zostanie cofnięta przed upływem tego terminu.
9. W każdym czasie masz prawo dostępu do Twoich danych oraz do ich usunięcia,
a także do ich poprawiania.
10. W każdym czasie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie
danych.
11. Masz prawo otrzymać swoje dane w ustrukturyzowanym powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądać przesłania ich innemu
administratorowi.
12. Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo
zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres:
meble.pilarski@gmail.com lub pisemnie na ww. adres Administratora
14. W związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy sprzedaży będziemy
przetwarzać Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do jej wykonania przez okres
do 6 miesięcy od okresu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy
sprzedaży.
15. W celach marketingowych korzystamy z usług podmiotów trzecich (Google,
Facebook), które stosują na stronie pliki cookies.
16. Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza kraje Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
Pliki „cookies”
Strona Administratora używa plików „cookies”.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie
internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk
odwiedzin strony internetowej.
W ramach strony stosowane są rodzaje plików „cookies”: sesyjne i stałe
 „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane
są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
 „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika
przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia
przez użytkownika.
Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji
użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania
ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został
przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej.
Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą
do opracowania statystyk korzystania ze strony.
Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego
komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje

o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Postanowienia końcowe
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu
i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą
elektroniczną.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio
przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Nasi partnerzy

© 2023 Meble Pilarski – Wszelkie prawa zastrzeżone.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram